Del
0

Fra kommuneskillet Eidsvoll/Hurdal på Minneåsen, går det en blåmerket tursti helt opp til Mistbergtårnet. Ruta går i gammel skog inn til Tasketjern, videre opp Koiedalen og opp til baksida på tårnet.

Men så ble mye av ruta ødelagt da området fra Tasketjernhytta og nesten opp til Koiedalshytta ble utsatt for flathogst.

7-8 år etterpå ligner området fremdeles mest et prøvesprengningsområde for atombomber.. Det er ikke flyttet på så mye som en kongle, eller plantet en eneste liten busk etterpå.

Sitat fra forskrift om bærekraftig skogbruk:

"§ 5.Miljøomsyn ved skogbrukstiltak.
Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sørgje for at verdiane i viktige livsmiljø og nøkkelbiotopar blir tekne vare på i samsvar med retningslinene i Norsk PEFC Skogstandard. Etter hogst skal kvist og hogstavfall ryddast bort frå bekkar, elver og vatn, og frå vanleg brukte stiger, løyper og andre ferdselsårer der det er til unødig hindring for ferdsel. Køyreskadar etter skogbrukstiltak må utbetrast snarast råd etter avslutta drift, slik at det ikkje oppstår unødig hindring for ferdsel i vanleg brukte stigar, løyper og andre ferdselsårer, eller oppstår nye bekkeløp."

Videre heter det om forynging etter hogst:
"§ 6.Plikta til å forynge.
Skogeigaren skal sørgje for tilfredsstillande forynging etter hogst, og sjå til at det er samanheng mellom hogstform og metode for forynging, jf. § 6 i skogbrukslova.

§ 7.Krav til forynging
Skogeigar skal gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillande forynging innan tre år etter hogst. Dersom forynginga skal skje ved planting skal ho vere gjennomført innan tre år etter hogsten. Kommunen kan etter søknad gi utsetjing med denne fristen når det ut frå klimatiske og lokale forhold er nødvendig. Den nye fristen skal ikkje vere lenger enn 5 år etter hogsten."

Ingen av disse kravene er altså oppfylt. Om det finnes forskrifter eller lover som opphever de forannevnte kjenner jeg ikke til, men uansett så er ikke dette bærekraftig skogsdrift.